Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 3. 2004 č. 154

k rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2004

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2004 v objemu příjmů ve výši 442 545 tis. Kč, v objemu výdajů ve výši 653 850 tis. Kč a saldem Tř. 8 – Financování ve výši 211 305 tis. Kč dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. všem vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací
1. 1. dodržovat rozpočtovou kázeň

III.  p o v ě ř u j e
1. Radu městské části
1. 1. schvalovat rozpočtová opatření bez dopadu na objem rozpočtu příjmů a výdajů v  jednotlivých případech do výše 5 000 tis. Kč

Milan Č e s k ý
starosta městské části