Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 46

k bezúplatnému převodu nemovitého majetku určeného pro zdravotnické účely

Zastupitelstvo městské části

I. s o u h l a s í
s bezúplatným převodem nemovitého majetku určeného pro zdravotnické účely:
k. ú. Vinohrady

Vinohradská 176 - čp. 1513 s pozemkem č. 3655
k. ú. Žižkov

nemocnice Kubelíkova 16 - čp. 1250 s pozemkem č. 1262
Koněvova 205 - čp. 2427 s pozemkem č. 2624/2, č. 2476/1, č. 2476/2
Koněvova 221 - čp. 2495 s pozemkem č. 2639/57
Jeseniova 60 - čp. 786 s pozemkem č. 4181 a č. 4182
Jeseniova 58 - čp. 2713 s pozemkem č. 4166/2 a č. 4166/1
na kraj hl. m. Prahu - Městskou část Praha 3

II. u k l á d á
1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty

1. 1. zaslat usnesení na Magistrát hl. města Prahy

Milan Č e s k ý
starosta městské části