Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 45

ke Smlouvě o převzetí dluhu a jeho splácení - Kouřimská 11

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
znění Smlouvy o převzetí dluhu a jeho splácení dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. vedoucímu OE

1. 1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
2. M. Českému, starostovi městské části

2. 1. podepsat příslušnou smlouvu

Milan Č e s k ý
starosta městské části