Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 44

k prodeji části bytového domu čp. 697 - ostatní stavba, dvorní objekt s pozemkem parc. č. 64/2 k. ú. Žižkov, Kubelíkova 13, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
prodej ostatní stavby - dvorního objektu bez čp. a evidenčního s oddělenou částí pozemku parc. č. 64 pod číslem 64/2, k. ú. Žižkov, Kubelíkova 697/12 Praha 3, označené na geometrickém plánu č. 1333-3/2003 ze dne 22. 1. 2003 o výměře 131 m2 vlastníku sousedící nemovitosti Kubelíkova čp. 698/15, k. ú. Žižkov, Praha 3, se kterou se sloučí v jednu nemovitost za kupní cenu ve výši 600 000 Kč

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části

1. 1. podepsat kupní smlouvu odsouhlasenou Radou městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části