Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 42

ke změnám návrhu znaku a praporu Městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
změny a doporučení Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k návrhu na znak a prapor Městské části Praha 3

II. s o u h l a s í
s takto předloženým návrhem znaku a praporu Městské části Praha 3 dle doporučení Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

III. u k l á d á
1. tajemnici ÚMČ

1. 1. zajistit realizaci usnesení

Milan Č e s k ý
starosta městské části