Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 41

k rozdělení finančních prostředků veřejné sbírky na provedení oprav, rekonstrukce nemovitostí a infrastruktury v oblastech postižených důsledkem záplav a povodní v srpnu 2002 v České republice

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
rozdělení čistého výtěžku povodňové sbírky ve výši 612 000 Kč takto:
- Městská část Praha 8: 562 000 Kč
- Zoologická zahrada Praha: 50 000 Kč

II. u k l á d á
1. vedoucímu OE

1. 1. realizovat výplatu schválených částek pro jednotlivé příjemce

Milan Č e s k ý
starosta městské části