Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 40

k záměru prodeje budovy čp. 1956 - objekt občanské vybavenosti s pozemky parc. č. 3218/4, 3218/8, 3218/9, 3218/10 a 3218/12 vše v k. ú. Žižkov, Koněvova 214, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
záměr prodeje budovy čp. 1956 - objekt občanské vybavenosti s pozemky parc. č. 3218/4, 3218/8, 3218/9, 3218/10 a 3218/12 vše v k. ú. Žižkov, Koněvova 214, Praha 3

II. u k l á d á
1. vedoucí OOS

1. 1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce Městské části Praha 3 ve smyslu § 36 zákona 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Milan Č e s k ý
starosta městské části