Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 38

k “Programu regenerace městské památkové zóny - Městská část Praha 3 Žižkov”

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části ze dne 14. 10. 2002

II. s c h v a l u j e
“Program regenerace městské památkové zóny - Městská část Praha 3 Žižkov”, jako jeden z výchozích podkladů pro navazující pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací i jako podpůrný podklad pro práci stavebního úřadu při rozhodování ve věcech výstavby v daném území

Milan Č e s k ý
starosta městské části