Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 37

k ”Lokalizačním studiím a záměru pro výstavbu veřejných hromadných garáží ve vybraných lokalitách Městské části Praha 3”

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
doporučení výboru pro územní rozvoj ZMČ ze dne 14. 10. 2002

II. s c h v a l u j e
”Lokalizační studie a záměr pro výstavbu veřejných hromadných garáží ve vybraných lokalitách Městské části Praha 3” jako technický a strategický podklad před zadáváním podrobnějších stupňů projektové dokumentace a současně jako podklad pro vyhledávání potenciálních partnerů pro výstavbu veřejných hromadných garáží, dle přílohy č. 1 - 5 tohoto usnesení

Milan Č e s k ý
starosta městské části