Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 36

k žádostem bytových družstev o poskytnutí zpětného čerpání z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
poskytnutí zpětného čerpání bytovým družstvům v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 1 777 546,70 Kč z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

II. u k l á d á
1. vedoucímu OE

1. 1. realizovat úhradu faktur do výše schválených částek

Milan Č e s k ý
starosta městské části