Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 35

k doplnění členů Rady školy ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 25, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady školy ZŠ Pražačka, která je přílohou tohoto usnesení

II. j m e n u j e
členy Rady školy za zřizovatele pro období r. 2003 - 2005:

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Milan Č e s k ý
starosta městské části