Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 34

k doplnění členů Rady školy ZŠ Perunova 6, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu Rady školy ZŠ Perunova 6, Praha 3, která je přílohou tohoto usnesení

II. j m e n u j e
členy Rady školy za zřizovatele:

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Milan Č e s k ý
starosta městské části