Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 30

k upřesnění usnesení Obvodního zastupitelstva M. č. Praha 3 č. 199 ze dne 2. 10. 2000 k prodeji bytových domů s pozemky - II. etapa (1. část) privatizace bytového fondu - Domažlická čp. 1479 s pozemkem parc. č. 2046 vše k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
prodej bytového domu:
- čp. 1479 s pozemkem parc. č. 2046 k. ú. Žižkov, Domažlická 10, Praha 3 
Bytovému družstvu Domažlická 10 za kupní cenu 4 493 013 Kč

Milan Č e s k ý
starosta městské části