Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 29

k revokaci usnesení Obvodního zastupitelstva M. č. Praha 3 č. 43 ze dne 24. 6. 1993 k privatizaci domovního fondu M. č. Praha 3 - prodej obytných domů zařazených do třetí vlny privatizace (záměr prodeje schválen usnesením OZ M. č. Praha 3 č. 92 ze dne 17. 12. 1992 a č. 30 ze dne 25. 3. 1993)

Zastupitelstvo městské části

I.  r e v o k u j e
1. v bodě I. schvaluje prodej obytných domů uvedených ……. “dle současných platných Zásad postupu při prodeji bytových domů s pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy - svěřených Městské části Praha 3 včetně doplnění”
2. v příloze usnesení pod poř. č. 14 parcelní číslo 2826 na 2826/1 a 2826/2

Milan Č e s k ý
starosta městské části