Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 2. 2003 č. 28

k žádosti o svěření pozemku parc. č. 2639/113 v k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
žádost o svěření pozemku parc. č. 2639/113 v k. ú. Žižkov, Praha 3

II. u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části

1. 1. požádat Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření výše uvedeného pozemku

Milan Č e s k ý
starosta městské části