Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2003 č. 152

ke koupi pozemků parc. č. 4186/3, 4178/2 a id. ½ pozemků parc. č. 4186/1, 4178/5 a 4178/1 vše k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I. ¨s c h v a l u j e
1. koupi pozemků parc. č. 4186/3, 4178/2 a id. ½ pozemků parc. č. 4186/1, 4178/5 a 4178/1 vše k. ú. Žižkov, Praha 3 od vlastníka pozemků za cenu stanovenou dohodou v celkové výši 4 270 000 Kč
2. Rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
3. Návrh kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat shora citovanou kupní smlouvu
2. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ
2. 1. zajistit smlouvu o notářské úschově a předložit k podpisu starostovi městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části