Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2003 č. 149

k poskytnutí daru Mgr. Jiřímu Hoškovi

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení Rady městské části poskytnout dar xxxxxxxxxx ve výši 49 000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním festivalu “Nekonvenční žižkovský podzim”

II.  s o u h l a s í
s poskytnutím daru ve výši 49 000 Kč xxxxxxxxxx na náklady spojené s pořádáním festivalu “Nekonvenční žižkovský podzim”

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. zajistit plnění usnesení

Milan Č e s k ý
starosta městské části