Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2003 č. 148

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního
1. NADĚJE, občanské sdružení
pí xxxxxxxxxx, ředitelka
120 00 Praha 2, Varšavská 37: 25 000 Kč
2. MAMMA HELP CENTRUM, sdružení
pacientek s nádorovým onemocněním prsu
xxxxxxxxxx
130 00 Praha 3, U Vinohradské nemocnice 4: 25 000 Kč
50 000 Kč

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
2. M. Českému, starostovi městské části
2. 1. podepsat příslušnou darovací smlouvu

Milan Č e s k ý
starosta městské části