Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2003 č. 147

k žádosti bytových družstev o poskytnutí zpětného čerpání z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
poskytnutí zpětného čerpání bytovým družstvům v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 1 382 635,50 Kč z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. realizovat úhradu faktur do výše schválených částek

Milan Č e s k ý
starosta městské části