Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2003 č. 145

k upřesnění usnesení Zastupitelstva městské části č. 363 ze dne 20. 12. 2001 k prodeji bytových domů s pozemky – II. etapa (3. část) privatizace bytového fondu – Slezská čp. 683 s pozemkem parc. č. 2708 v k. ú. Vinohrady

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
prodej bytového domu:
čp. 683 s pozemkem parc. č. 2708 k. ú. Vinohrady, Slezská 65, Praha 3,
Družstvu Slezská 65/683 za kupní cenu 2 053 125 Kč

Milan Č e s k ý
starosta městské části