Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2003 č. 140

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137, uvedenou v příloze tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny

Milan Č e s k ý
starosta městské části