Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2003 č. 134

k prominutí závazku na nájemném a službách Klubu přátel Žižkova za Městskou částí Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
1. žádost Klubu přátel Žižkova o prominutí pohledávky na nájemném a službách v celkové výši 120 890 Kč za Městskou částí Praha 3 za užívání nebytových prostor v Sabinově (9 020 Kč) a Táboritské ulici (111 870 Kč), která se týká časového období od října 2002 do prosince letošního roku
2. doporučení Rady městské části ohledně prominutí pohledávky Klubu přátel Žižkova na nájemném a službách v celkové výši 110 580 Kč za Městskou částí Praha 3 za užívání nebytových prostor v Sabinově a Táboritské ulici, která se týká časového období od října roku 2002 do prosince letošního roku

II.  s o u h l a s í
s prominutím pohledávky Klubu přátel Žižkova na nájemném a službách v celkové výši 110 580 Kč za Městskou částí Praha 3 za užívání nebytových prostor v Sabinově a Táboritské ulici, která se týká časového období od října roku 2002 do prosince letošního roku

III.  u k l á d á
1. řediteli Správy komunálního majetku Praha 3, a.s.
1. 1. zajistit realizaci usnesení
2. vedoucímu OK
2. 1. informovat o tomto kroku Klub přátel Žižkova

Milan Č e s k ý
starosta městské části