Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2003 č. 133

ke koupi pozemků parc. č. 1418/2, 1418/4 a 1418/5 k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 10 ze dne 17. 6. 2003, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
koupi pozemků parc. č. 1418/2, 1418/4 a 1418/5 k. ú. Žižkov, Praha 3 od ATTIKA, s.r.o., IČO 61852970 za kupní cenu stanovenou dohodou dle cenové mapy, která činí celkem 75 390 Kč

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat kupní smlouvu odsouhlasenou Radou městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části