Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2003 č. 69

k úpravě rozpočtu kapitálových výdajů roku 2003

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu kapitálových výdajů Městské části Praha 3 na rok 2003 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Milan Č e s k ý
starosta městské části