Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2003 č. 68

ke  koupi konstrukce tribuny sestávající z jižní a západní části včetně vybavení a příslušenství o rozměrech část jih 124x7,5 m a část západ o rozměrech 71,4x10,7 m umístěných na části pozemku parc. č. 163/1 k. ú. Žižkov

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
- koupi konstrukce tribuny sestávající z jižní a západní části včetně vybavení a příslušenství o rozměrech část jih 124x7,5 m a část západ o rozměrech 71,4x10,7 m umístěných na části pozemku parc. č. 163/1 k. ú. Žižkov od FK Viktoria Žižkov a. s. IČO: 63080818 za kupní cenu 13 000 000 Kč
- kupní smlouvu mezi Městskou částí Praha 3 a FK Viktoria Žižkov a. s., která je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat shora citovanou kupní smlouvu
2. Ústřední inventarizační komisi
2. 1. zajistit řádné převzetí majetku dle kupní smlouvy

Milan Č e s k ý
starosta městské části