Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2003 č. 66

k uznání dotace na CZT pro objekty Kouřimská 8, Kouřimská 12, V Horní Stromce 1

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení Výboru pro územní rozvoj a dopravu Zastupitelstva městské části, konaného dne 7. 4. 2003

II.  s c h v a l u j e
1. uznání dotace na CZT objektům Kouřimská 8, Kouřimská 12 a V Horní Stromce 1 ve výši 33% ze zaplacených záloh a faktur dle příslušných smluv o půjčce
2. vyrovnání pohledávek jednotlivých dlužníků půjček z Fondu obnovy a rozvoje ve smyslu uznání dotace ve výši 33% dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. realizovat toto usnesení

Milan Č e s k ý
starosta městské části