Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2003 č. 64

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
oznámení člena zastupitelstva Ing. Pavla Zvěře o změně údaje o trvalém pobytu uvedené v příloze tohoto usnesení

II.  v y s l o v u j e
podle § 55 odst. 3 písm. b) zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů zánik mandátu člena zastupitelstva Ing. Pavla Zvěře z důvodu, že přestal být volitelný dle § 5 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů

III.  u k l á d á
1. vedoucí OOS
1. 1. zaslat toto usnesení neprodleně členovi zastupitelstva Ing. Pavlu Zvěřovi a volební straně, která podala kandidátní listinu, tj. Občanské demokratické straně
1. 2. současně vyvěsit toto usnesení na úřední desce Městské části Praha 3

Milan Č e s k ý
starosta městské části