Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2003 č. 62

k návrhu na čerpání fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
čerpání fondu obnovy a rozvoje M. č. Praha 3 v uvedené výši, rozdělené pro žadatele:
z 5 mil. Kč návratné půjčky:
- Český Krumlov 300 tis. Kč (Art Centrum)
z 5 mil. Kč nenávratné půjčky - dary:
- Štěchovice 500 tis. Kč (oprava ZŠ)
- Smetanova Lhota 325 tis. Kč (oprava mostu)
- Český Krumlov 200 tis. Kč (Art Centrum)

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. připravit příslušné smlouvy o půjčkách, darech
2. M. Českému, starostovi městské části
2. 1. podepsat příslušné smlouvy o půjčkách, darech

Milan Č e s k ý
starosta městské části