Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2003 č. 61

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

Zastupitelstvo městské části

I.  s o u h l a s í
s poskytnutím finančních prostředků z fondu sociálního a zdravotního na základě předloženého požadavku
REMEDIUM PRAHA, občanské sdružení
xxxxxxxxxx, ředitelka
Praha 3, Vinohradská 176: 25 000 Kč

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

Milan Č e s k ý
starosta městské části