Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2003 č. 59

k žádosti o svěření pozemku parc. č. 409/2 v k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
žádost o svěření pozemku parc. č. 409/2 v k. ú. Žižkov, Praha 3

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. požádat Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření výše uvedeného pozemku

Milan Č e s k ý
starosta městské části