Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 6. 2003 č. 97

k návrhu na čerpání fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva městské části č. 62 ze dne 15. 4. 2003 v bodě I. schvaluje - název Český Krumlov na Nadace.Stiftung.Foundation Egon Schiele

II.  s c h v a l u j e
čerpání fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3 v uvedené výši, rozdělené pro žadatele:
z 5 mil Kč návratné půjčky:
- Nadace.Stiftung.Foundation Egon Schiele - 300 tis. Kč (oprava fasády zadního traktu komplexu)
z 5 mil. Kč nenávratné půjčky - dary:
- Nadace.Stiftung.Foundation Egon Schiele - 200 tis. Kč (oprava fasády zadního traktu komplexu)

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. připravit příslušné smlouvy o půjčkách, darech
2. M. Českému, starostovi městské části
2. 1. podepsat příslušné smlouvy o půjčkách, darech

Milan Č e s k ý
starosta městské části