Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 6. 2003 č. 96

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3 a poskytnutí nenávratné půjčky - daru

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení Výboru pro územní rozvoj a dopravu Rady městské části

II.  s c h v a l u j e
1. poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3 z fondu obnovy a rozvoje M. č. Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. poskytnutí nenávratné půjčky - daru dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. připravit příslušné smlouvy o půjčkách s vlastníky domů
1. 2. připravit příslušnou darovací smlouvu k poskytnutí nenávratné půjčky
2. M. Českému, starostovi městské části
2. 1. podepsat příslušné smlouvy o půjčkách s vlastníky domů
2. 2. podepsat příslušnou darovací smlouvu k poskytnutí nenávratné půjčky

Milan Č e s k ý
starosta městské části