Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 6. 2003 č. 91

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny

Milan Č e s k ý
starosta městské části