Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 6. 2003 č. 78

k doprodeji stávajících bytových jednotek v budově čp.1211, 1218 a 1228 k. ú. Žižkov dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3, Na Ohradě 2, 4, 6

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
dopis vlastníka bytové jednotky paní Eriky Vyhnálkové, který je přílohou tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
doprodej níže uvedených stávajících bytových jednotek v budově čp.1211, 1218 a 1228 k. ú. Žižkov dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3, Na Ohradě 2, 4, 6, právnické osobě APL Praha, společnost s ručením omezeným, IČO: 25779621 v souladu s Doplňkovými pravidly a praktickým postupem při doprodeji bytových jednotek dle zák. 72/94 Sb., kterými se doplňují Pravidla pro prodej bytových jednotek stávajících i nově vybudovaných v domech Kunešova 2 - 6, Kunešova 8 - 18, Na Ohradě 2, 4, 6
- bytová jednotka č. 1211/1 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 842/34125 na společných částech domů čp. 1211, čp. 1218, čp. 1228 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc. č. 2183/35, parc. č. 2184/1, parc. č. 2184/2 k. ú. Žižkov - za kupní cenu 602 930 Kč
- bytová jednotka č. 1211/14 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 630/34125 na společných částech domů čp. 1211, čp. 1218, čp. 1228 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc. č. 2183/35, parc. č. 2184/1, parc. č. 2184/2 k. ú. Žižkov - za kupní cenu 456 240 Kč
- bytová jednotka č. 1228/11 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 787/34125 na společných částech domů čp. 1211, čp. 1218, čp. 1228 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc. č. 2183/35, parc. č. 2184/1, parc. č. 2184/2 k. ú. Žižkov - za kupní cenu 566 870 Kč

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat kupní smlouvu dle vzoru schváleného Radou městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části