Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 6. 2003 č. 76

k bytovým domům s pozemky k vyřazení z I. a II. etapy privatizace bytového fondu a k ponechání v majetku Městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  n e s c h v a l u j e
vyřazení z  I. a II. etapy privatizace bytového fondu a k ponechání v majetku Městské části Praha 3 níže uvedené bytové domy s pozemky:
k. ú. Žižkov
čp. 1902 s pozemkem parc. č. 2058 - Žerotínova 48
čp. 529 s pozemkem parc. č. 3949/2 - Na Vápence 13
čp. 1004 s pozemkem parc. č. 305 a 306 - Řehořova 32
čp. 1742 s pozemkem parc. č. 2055 - Žerotínova 54
čp. 2155 s pozemkem parc. č. 2801/1 - Křivá 3
k. ú. Vinohrady
čp. 709 s pozemkem prac. č. 2738 - Řipská 26

II.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1. 1. pokračovat v  dalších krocích vedoucích k  umožnění privatizace těchto domů

Milan Č e s k ý
starosta městské části