Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 6. 2003 č. 75

k prodeji pozemku parc. č. 3914/1, parc. č. 3914/2 a parc. č. 3914/3, k. ú. Žižkov - vnitroblok Biskupcova, Ambrožova, Jeseniova, Viklefova, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru pro realizaci majetku č. 6 ze dne 27. 5. 2003, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 3914/1, parc. č. 3914/2 a parc. č. 3914/3, k. ú. Žižkov - vnitroblok Biskupcova, Ambrožova, Jeseniova, Viklefova, Praha 3 za cenu stanovenou dohodou níže uvedeným:
- pozemek parc. č. 3914/1, Družstvu spoluvlastníků domu v Praze 3, Biskupcova 36/1592, IČO: 61464295 za cenu stanovenou dohodou, která činí 6 188 Kč
- pozemek parc. č. 3914/2, Družstvu Biskupcova 34, IČO: 61462161 za cenu stanovenou dohodou, která činí 6 181 Kč
- pozemek parc. č. 3914/3, Družstvu spoluvlastníků domu v Praze, Ambrožova 12, IČO: 63081075, za cenu stanovenou dohodou, která činí 6 181 Kč

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat kupní smlouvy odsouhlasené Radou Městské části Praha 3

Milan Č e s k ý
starosta městské části