Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 6. 2003 č. 74

ke změně objemu rozpočtu roku 2003

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
změnu objemu rozpočtu městské části na rok 2003 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. realizovat rozpočtové opatření

Milan Č e s k ý
starosta městské části