Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 6. 2003 č. 73

ke koupi pozemku parc. č. 1884, k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
- dopis předsedy družstva Inklemo, výrobní družstvo v likvidaci xxxxxxxxxx a likvidátora xxxxxxxxxx pod čj. 79/02/Ms/Ku, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení
- usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 1 ze dne 20. 3. 2003, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
koupi pozemku parc. č. 1884, k. ú. Žižkov, Praha 3 od INKLEMO, výrobní družstvo v  likvidaci za cenu stanovenou dohodou, která činí 838 500 Kč

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat kupní smlouvu odsouhlasenou Radou městské části Praha 3

Milan Č e s k ý
starosta městské části