Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 6. 2003 č. 102

ke svěření pozemku parc. č. 1829/17, 1870/19, 1887/30, 1887/31, 1896/20, 1896/21, 2304/2, 2304/3, 3989/2 a 4369/2 v k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
písemné upozornění TSK ze dne 25. 4. 2003 se seznamem pozemků, které jsou zastavěny stavbami MČ Praha 3 a vedeny na LV - obec hl. m. Praha, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
žádost o svěření pozemku parc. č. 1829/17, 1870/19, 1887/30, 1887/31, 1896/20, 1896/21, 2304/2, 2304/3, 3989/2 a 4369/2 v k. ú. Žižkov, Praha 3

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. požádat Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření výše uvedených pozemků

Milan Č e s k ý
starosta městské části