Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 6. 2003 č. 100

k upřesnění usnesení Zastupitelstva městské části č. 260 ze dne 29. 3. 2001 k prodeji bytových domů s pozemky - II. etapa (2. část) privatizace bytového fondu - Viklefova čp. 1812 s pozemkem parc. č. 4018, vše v k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
prodej bytového domu:
- čp. 1812 s pozemkem parc. č. 4018 k. ú. Žižkov, Viklefova 18, Praha 3,
Bytovému družstvu Viklefova 1812/18 za kupní cenu 5 205 950 Kč

Milan Č e s k ý
starosta městské části