Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2002 č. 523

k žádosti Národní rady zdravotně postižených ČR o přidělení nebytového prostoru Olšanská 7/2666, Praha 3

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
ž
ádost Národní rady zdravotně postižených ČR o přidělení nebytových prostor Olšanská 7/2666, Praha 3

II. s o u h l a s í
s prioritním přidělením nebytových prostor Olšanská 7/2666, Praha 3 Národní radě zdravotně postižených ČR na dobu určitou za nájemné 800 Kč/m2/rok do 31. 12. 2003

III. u k l á d á
1. vedoucí OBNP

1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části