Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2002 č. 522

k souhlasu s akcí “Setkání žonglérů na Židovských pecích” dne 21. 9. 2002

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost ART Prometheus, o. s. o souhlas s pořádáním akce ”Setkání žonglérů na Židovských pecích” dne 21. 9. 2002

II. s o u h l a s í
s pořádáním akce ”Setkání žonglérů na Židovských pecích” dne 21. 9. 2002

III. s c h v a l u j e
dar občanskému sdružení ART Prometheus ve výši 7 000 Kč z fondu starosty za předpokladu propagace Městské části Praha 3

IV.  u k l á d á
1. vedoucímu OE

1.1. zajistit realizaci bodu III. tohoto usnesení
2. p. M. Českému, starostovi městské části

2.1. podepsat příslušnou darovací smlouvu

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty             starosta městské části