Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2002 č. 521

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí návratné půjčky na realizaci nařízených oprav a na úpravu prostor v objektu Jeseniova 19 prostřednictvím SKM Praha 3, a. s.

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s použitím prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí návratné půjčky na realizaci nařízených oprav a na úpravu prostor v objektu Jeseniova 19 prostřednictvím SKM Praha 3, a. s. v celkovém objemu 7 634 tis.Kč. Termín vrácení finančních prostředků je do 31. 1. 2003.

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

schválit použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí návratné půjčky na realizaci nařízených oprav a na úpravu prostor v objektu Jeseniova 19 prostřednictvím SKM Praha 3, a. s. v celkovém objemu 7 634 tis.Kč. Termín vrácení finančních prostředků je do 31. 1. 2003.

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty             starosta městské části