Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2002 č. 520

ke změně objemu rozpočtu městské části na rok 2002 v návaznosti na smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na částečnou úhradu neinvestičních výdajů v oblasti kultury

Rada městské části

I. s o u h l a s í
se změnou objemu rozpočtu městské části na rok 2002 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení, v návaznosti na smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na částečnou úhradu neinvestičních výdajů v oblasti kultury

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

schválit změnu objemu rozpočtu městské části na rok 2002 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení, v návaznosti na smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na částečnou úhradu neinvestičních výdajů v oblasti kultury

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty              starosta městské části