Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2002 č. 519

k poskytnutí náhradních bytů v souvislosti se záplavami, které postihly hl. m. Prahu

Rada městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
žádosti o poskytnutí náhradních bytů v souvislosti se záplavami, které postihly hl. m. Prahu

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou dle důvodové zprávy

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty             starosta městské části