Usnesení zastupitelstva ze dne 26. 11. 2002 č. 9

k přijetí kontokorentního úvěru na rok 2003 u České spořitelny a. s.

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
přijetí kontokorentního úvěru na rok 2003 ve výši 15 mil. Kč u České spořitelny a. s.

II.  u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1. 1. podepsat smlouvu s Českou spořitelnou a. s.

Milan Č e s k ý
starosta městské části