Usnesení zastupitelstva ze dne 26. 11. 2002 č. 8

k rozpočtovému provizoriu na rok 2003

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
rozpočtové provizorium na rok 2003 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

Milan Č e s k ý
starosta městské části