Usnesení zastupitelstva ze dne 26. 11. 2002 č. 7

k volbě dalších členů Rady městské části

Zastupitelstvo městské části

I. v o l í
do funkce dalších členů Rady městské části

paní MUDr. Evu R u s o v o u
pana Pavla H u r d u
paní Vlastimilu V r a b c o v o u

Milan Č e s k ý
starosta městské části