Usnesení zastupitelstva ze dne 26. 11. 2002 č. 4

k volebnímu řádu pro volbu uvolněných členů Zastupitelstva městské části a členů Rady městské části na volební období 2002 - 2006

Zastupitelstvo městské části

I.   s c h v a l u j e
volební řád pro volbu uvolněných členů Zastupitelstva městské části a členů Rady městské části na volební období 2002 - 2006 dle přílohy tohoto usnesení

Milan Č e s k ý
starosta městské části