Usnesení zastupitelstva ze dne 26. 11. 2002 č. 13

k záměru na zřízení výborů Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části

I.   s o u h l a s í
se záměrem zřízení výborů Zastupitelstva městské části:
1. Výbor kontrolní pro činnost uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. Výbor finanční pro činnost uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení
3. Výbor pro územní rozvoj a dopravu pro činnost uvedenou v příloze č. 3 tohoto usnesení
4. Výbor pro privatizaci bytového fondu pro činnost uvedenou v příloze č. 4 tohoto usnesení
5. Výbor pro realizaci majetku pro činnost uvedenou v příloze č. 5 tohoto usnesení
6. Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 pro činnost uvedenou v příloze č. 6 tohoto usnesení
7. Výbor pro řízení přestavby stadionu Viktoria Žižkov pro činnost uvedenou v příloze č. 7 tohoto usnesení

II.  ž á d á
předsedy politických klubů

předložit návrhy na personální obsazení těchto výborů do sekretariátu starosty

 

Milan Č e s k ý
starosta městské části